ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                  

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unor Regulamente-cadru referitoare la administrarea patrimoniului

Județului Neamț

 

 

   Consiliul Judeţean Neamţ;

   Având în vedere prevederile art 119 – 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. 4 și 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

   Examinând expunerea de motive nr. 21.775/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

   Văzând raportul de specialitate comun nr. 21.775/2017 al Direcției de Management şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:Se aprobă Regulamentul-cadru privind procedura de închiriere a bunurilor imobile (terenuri și construcții) proprietate publică sau privată a Județului Neamț aflate în administrarea directă a Consiliului Județean Neamț, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Regulamentul-cadru privind procedura de vânzare a bunurilor din domeniul privat al Județului Neamț, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: (1) În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 69/2003 privind aprobarea Regulamentului-cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public sau privat al județului, aflate în administrarea Consiliului Județean Neamț și Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 70/2003 privind aprobarea Regulamentului-cadru de vânzare a bunurilor din domeniul privat al județului, aflate în administrarea Consiliului Județean Neamț se abrogă.

 (2) Direcţia de management va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

       CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                    Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 346

Din 21 decembrie 2017