ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

     Având în vedere dispoziţiile art. 113, alin.(5) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art.51, alin.(5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3, alin.(4) și art. 31 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.15, alin.(4), lit.„g” din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;

Examinând expunerea de motive nr. 24.465/2017 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.46.679/2017 și notei de fundamentare nr. 43.133/2017 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 24.465/2017 al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, Direcției de management și Direcției generale buget, finanțe, Hotărârile nr.84 și 85/2017 ale Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcții aferent aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț- anexa nr.2.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 293/2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă modificarea statului de funcții al Complexului de Servicii „Romanița” Roman- anexa nr.2.8 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 293/2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă modificarea statului de funcții al Complexului de Servicii „Familia mea” Roman- anexa nr.2.9 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 293/2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă modificarea statului de funcții al Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman- anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 15/2017 privind reorganizarea Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă modificarea statului de funcții al Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni- anexa nr.2.b la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 202/2016 privind luarea unor măsuri referitoare la centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte cu dizabilităţi din subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Se aprobă modificarea statului de funcții al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni- anexa nr.4.b la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 202/2016 privind luarea unor măsuri referitoare la centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte cu dizabilităţi din subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: Se aprobă modificarea statului de funcții al Centrului de Îngrijire și Asistență Oșlobeni- anexa nr.5.b la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 202/2016 privind luarea unor măsuri referitoare la centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte cu dizabilităţi din subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8: Se aprobă modificarea statului de funcții al Centrului de Îngrijire și Asistență Bozieni- anexa nr.6.b la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 202/2016 privind luarea unor măsuri referitoare la centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte cu dizabilităţi din subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9: Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni- anexa nr.2.c la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 202/2016 privind luarea unor măsuri referitoare la centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte cu dizabilităţi din subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, în forma și conținutul prevăzute în anexa nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.11: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.12: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

                                                                                 PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

             

 

 

 

 

                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI

                                 Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 360

Din 21  decembrie 2017