ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                        

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea unui proiect cultural de interes public județean realizat de către Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț

 

  

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.2.987/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 147/2017 a Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2.987/2017 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcției de Management şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

        Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.„a”, pct.4 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă realizarea de către Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț a proiectului cultural „Premiul Național pentru Proză ”Ion Creangă”, Opera Omnia”, ce se va desfășura în perioada februarie – mai 2017, în municipiul Piatra Neamț și orașul Tîrgu Neamț, județul Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suma de 45.000 lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor necesare realizării proiectului prevăzut la alin.(1), va fi asigurată din bugetul Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț pe anul în curs.

         Art.2: Direcţia generală buget finanţe și Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț, vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

    Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                                                                              CONTRASEMNEAZĂ:

                                             SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                         Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr.44

Din 28 februarie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 44.PDF