ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea participării Județului Neamț la realizarea unui proiect de interes județean

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 4.048/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4.048/2017 al Direcției proiecte și programe de dezvoltare județeană, Direcției generale buget finanțe şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (6), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă participarea Județului Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, la realizarea proiectului de interes județean „Implementarea unui sistem modern de management al calității- un pas spre o administrație modernă”

Art.2: Se aprobă încheierea acordului de parteneriat pentru realizarea proiectului prevăzut la art.1, cu Asociația pentru Tineret „Liberte de Pensee”, în forma prevăzută în anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art.3: Direcția proiecte și programe de dezvoltare județeană va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de parteneriat.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

                                                                             

 

 

                 

 CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                         Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr.51

Din 14 martie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 51.PDF