ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                           

HOTĂRÂRE

 

  privind aprobarea unor solicitări de transmitere a unor imobile

   în proprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.4150/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.4150/2017 al Direcției de management, al Direcţiei investiții, transporturi și infrastructură județeană şi al Direcției juridice și relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”c”, alin. (5) lit. ”a” pct.3 și 8  şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al Comunei Poiana Teiului în domeniul public al Județului Neamț a unor bunuri imobile –  3 clădiri și teren în suprafață totală de 4.084 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării unor proiecte de interes public județean, respectiv un Centru multifuncțional de sănătate și un heliport.

Art.2: Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al Orașului Tîrgu Neamț în domeniul public al Județului Neamț a unui bun imobil– teren în suprafață totală de 2.000 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării unui proiect de interes public județean, respectiv un heliport.

Art.3: Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al Municipiului Roman în domeniul public al Județului Neamț a unui bun imobil– teren în suprafață totală de 2.380 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării unui proiect de interes public județean, respectiv un heliport.

Art.4: Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al Orașului Bicaz în domeniul public al Județului Neamț a unui bun imobil– teren în suprafață totală de 1.888 mp, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării unui proiect de interes public județean, respectiv un heliport.

Art.5: Direcţia de management și Direcţia investiții, transporturi și infrastructură județeană vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                       CONTRASEMNEAZĂ:

                                 SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                   Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr.57

Din 14 martie 2017

 

 

 

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 57.PDF