ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

privind reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism

 

Consiliul Județean Neamț;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 2.737/2017 a domnului Laurențiu-Cristinel Dulamă, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 2.737/2017 al Direcției arhitect-şef, adresele nr.230/2017 a Ordinului Arhitecților din România- filiala Bacău-Neamț, nr. 2148/2017 a Primăriei orașului Roznov, nr.2810/2017 a Primăriei orașului Tîrgu Neamț și nr.1713/2017 a Primăriei orașului Bicaz, precum și  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

  În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism în următoarea componență:

Președinte: Viorel- Cornel Galbăn, inginer;

Membri:     Ioana Cucu, arhitect;

             Dan Florea, arhitect;

             Virgil Harabagiu, conductor arhitect;

             Dumitru Constandachi, inginer;

             Ion Rusu, inginer;

             Vasile Luca, inginer;

Secretar:    Bianca-Florentina Corfă, urbanist.

(2) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism în forma prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.65/2011 privind reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism și modificarea Regulamentului de funcționare a acesteia, precum și Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.175/2013 privind reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism.

            Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor și editarea monitorului oficial al județului.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

                                                                              CONTRASEMNEAZĂ:

                                             SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                          Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr.78

Din 30 martie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 78.PDF