ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                                     CONSILIUL  JUDEŢEAN                                     

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare

a Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul judetean Neamt;

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 464/2017 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judetean Neamt;

Văzând raportul de specialitate  nr. 464/2017 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

               Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Neamţ, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 168/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Consiliului Judeţean Neamţ.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

 

                               CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                          Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamţ

Nr.8

Din 31 ianuarie 2017

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 8.PDF