ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Construire casă de tip familial P+E pentru copii cu dizabilități, n.c. 59102”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8-Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Obiectivul specific 8.3-Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apel 2-Grupul vulnerabil: copii;

Examinând expunerea de motive nr.6.032/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.4817/2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.6.032/2019 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes public județean „Construire casă de tip familial P+E pentru copii cu dizabilități, n.c. 59102”, în valoare totală de 1.738.486 lei (inclusiv TVA), din care construcții+montaj în sumă de 1.185.328 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 12 de luni, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă descrierea obiectivului de investiții prevăzut la alin.(1), conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană și Direcţia generală buget finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, precum și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

  

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 62

Din 26 martie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 62.PDF