ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea unor obiective de investiții de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.8277/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.21.748/2019 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

Văzând raportul de specialitate nr.8277/2019 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (3), lit.„f ” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Stație de pompieri Bicaz” pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț, cu o valoare totală a investiției în sumă de 2.237.027,26 lei cu TVA, din care C+M 1.826.539,46 lei cu TVA, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții de interes public județean „Stație de pompieri Dragomirești” pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț, cu o valoare totală a investiției în sumă de 1.910.237,87 lei cu TVA, din care C+M 1.547.407,14 lei cu TVA, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.217/2018 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean.

(2) Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 102

Din 24 aprilie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 102.PDF