ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului domeniului public al Județului Neamț cu unele bunuri imobile, precum și luarea unor măsuri referitoare la aceste bunuri

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.21, alin.(2) și (3) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.9.408/2019 a domnului Ionel Arsene, președinte al Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.9.408/2019 al Direcției de management și al Direcției juridice și relații internaționale, Hotărârea Consiliului local al Municipiului Roman nr.82/2019, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.”c ” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Neamţ, cu imobilele  ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă efectuarea operațiunilor de alipire și dezmembrare a bunurilor prevăzute la art.1, conform anexelor nr.2 și nr.3a-3e care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării unor proiecte de interes public județean.

Art.3: (1) Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a tuturor cheltuielilor legate de ducerea la îndeplinire a prevederilor art.2 din prezenta hotărâre.

 (2) Se mandatează președintele Consiliului Județean Neamț să semneze în numele și pentru Județul Neamț, actele notariale aferente procedurilor legale prevăzute la art.2.

Art.4: (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se completează, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.25/27.08.1999, cu modificările și completările ulterioare, precum si anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.58/2019 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Județului Neamț, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va asigura măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 111

Din 15 mai 2019