ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

      privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții

de interes  județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.4, alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.10.760/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.10.760/2019 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(3), lit. „f” şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Centrul de zi „Borlești””, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Locuință protejată „Castani””, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Locuință protejată „Nechit””, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Centrul de zi „Dobreni””, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Locuință protejată „Mesteacăn””, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Locuință protejată Arinul””, conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Locuință protejată Floare de Colț””, conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Realizarea măsurilor conform scenariului de securitate la incendiu în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu la sediul DGASPC Neamț”, conform anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Realizarea măsurilor conform scenariului de securitate la incendiu în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu la Complexul de Servicii „Elena Doamna””, conform anexei nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Realizarea măsurilor conform scenariului de securitate la incendiu în vederea obținerii autorizației ISU la Complexul de Servicii „Romanița”, Roman”, conform anexei nr.10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Renovare clădire administrativă – birouri la Centrul Rezidențial pentru Copilul cu Dizabilități Piatra Neamț”, conform anexei nr.11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.13: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 131

Din 30 mai 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 131.PDF