ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului Tineretului Piatra Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.4, alin.(1) și art.12, alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.3, alin.(4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Examinând expunerea de motive nr. 10.647/2019 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.989, 1.097 și nr.1.223 /2019 ale Teatrului Tineretului Piatra Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.647/2019 al Direcției de Management și al Direcţiei Generale Buget Finanţe, notele de fundamentare nr.988 și nr.1222/2019 ale Teatrului Tineretului Piatra Neamț, Hotărârile nr.2 și nr.5/2019 ale Consiliului administrativ al Teatrului Tineretului Piatra Neamț precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Teatrului Tineretului Piatra Neamţ, urmând ca acestea să aibă conţinutul prevăzut în  anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 iunie 2019, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.70/2018 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului Tineretului Piatra Neamț, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi conducerea Teatrului Tineretului Piatra Neamț vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 136

Din 30 mai 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 136.PDF