ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind  modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  precum și ale art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;

Examinând expunerea de motive nr.10.833/2019 a domnului Ionel Arsene, președinte al Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.10.833/2019 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget finanțe, adresa nr.49/2019 a Societății Comerciale Secția de Proiectare Olt S.R.L., precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1), lit. „b”, alin. (3) lit. „d”și „f”, alin (5), lit.„a”, pct.12 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă devizul general actualizat al proiectului „Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 3: Neamț-Bacău – Reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț – Mărgineni – Făurei – Horia – Ion Creangă – Icușești – limită județul Bacău”, cu o valoare totală de 153.955.286 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în valoare de 148.340.612 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.171/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de interes județean „Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 3: Neamț-Bacău – Reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț – Mărgineni – Făurei – Horia – Ion Creangă – Icușești – limită județul Bacău”, după cum urmează:

1.               Art.1 se modifică, urmând a avea conținutul:

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică aferentă proiectului de interes județean „Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 3: Neamț-Bacău – Reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț – Mărgineni – Făurei – Horia – Ion Creangă – Icușești – limită județul Bacău”, ce va fi finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, în valoare totală de 153.955.286 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 148.340.612 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”.

2.               Anexa nr.1 – Documentația tehnico-economică aferentă proiectului de interes județean „Regiunea Nord-Est-Axa Rutieră Strategică 3: Neamţ-Bacău-Reabilitare şi modernizare axa de transport Piatra Neamţ-Mărgineni-Făurei-Horia-Ion Creangă-Icuşeşti-limită judeţul Bacău” la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.171/2017 se modifică în mod corespunzător, prin actualizarea devizului general aprobat conform art.I de mai sus.

3.               Anexa nr.2 – Indicatorii tehnico-economici ai proiectului de interes județean „Regiunea Nord-Est-Axa Rutieră Strategică 3: Neamţ-Bacău-Reabilitare şi modernizare axa de transport Piatra Neamţ-Mărgineni-Făurei-Horia-Ion Creangă-Icuşeşti-limită judeţul Bacău” la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.171/2017 se modifică, urmând a avea conținutul prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Art.III: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.247/2017 privind aprobarea proiectului „Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 3: Neamț-Bacău – Reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț – Mărgineni – Făurei – Horia – Ion Creangă – Icușești – limită județul Bacău” și a cheltuielilor legate de acest proiect, după cum urmează:

1.               Art.2 se modifică după cum urmează:

Art.2: Se aprobă valoarea totală a proiectului „Regiunea Nord-Est-Axa Rutieră Strategică 3: Neamţ-Bacău – Reabilitare şi modernizare axa de transport Piatra Neamţ-Mărgineni-Făurei-Horia-Ion Creangă-Icuşeşti-limită judeţul Bacău”, în cuantum de 154.247.311,64 lei.”

2.               Art.3 se modifică urmând a avea conținutul:

Art.3: Se aprobă contribuția proprie a Județului Neamț la realizarea proiectului, în sumă de 20.679.027,73 lei, reprezentând totalul cheltuielilor neeligibile ce vor trebui achitate, precum și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 2.671.365,66 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Regiunea Nord-Est – Axa rutieră strategică 3: Neamț-Bacău – Reabilitare și modernizare axa de transport Piatra Neamț – Mărgineni – Făurei – Horia – Ion Creangă – Icușești – limită județul Bacău”.”.

Art.IV: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția generală buget finanțe vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.V: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 137

Din 30 mai 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 137.PDF