ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri de realizare a unor obiective de investiții de interes public județean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.4 și art.7, alin.(1) din anexa nr.3- Programul naţional de construcţii de interes public sau social la Ordonanța Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." – S.A., cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.12.656/2019 a domnului Ion Asaftei, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.12.656/2019 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, adresa nr.F.N./2019 a Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A., precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.”c ”, alin.(5), lit.„a”, pct.3, 4 și 10 și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului (teren și construcție) identificat conform planului topografic prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, situat în municipiul Piatra Neamț, bulevardul Traian, nr.1-3, județul Neamț, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, în suprafață construită de 463 m.p. și teren aferent în suprafață de 59.815 m.p., identificat potrivit Cărții Funciare nr.64779, nr.topo 64779, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a obiectivului de investiții „Reabilitarea-consolidarea Pavilionului Oncologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”.

Art.2: Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului (teren și construcție) identificat conform planului topografic prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, situat în comuna Ștefan cel Mare, strada Stânjenelului, nr.27, județul Neamț, aflat în administrarea Liceului Special Tehnologic Ștefan cel Mare, în suprafață construită de 483 m.p. și teren aferent în suprafață de 81.877 m.p., identificat potrivit Cărții Funciare nr.50607, nr.topo 50607, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a obiectivului de investiții „Reabilitare, consolidare, reparații și amenajări interioare la Casa Iordache Cantacuzino”.

Art.3: Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului (teren și construcție) identificat conform planului topografic prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, situat în municipiul Piatra Neamț, strada Unirii, nr.2D, județul Neamț, aflat în administrarea Teatrului Tineretului Piatra Neamț, în suprafață construită de 206 m.p. și teren aferent în suprafață de 493 m.p., identificat potrivit Cărții Funciare nr.50290, nr.topo 8054, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a obiectivului de investiții „Reabilitare, consolidare, reparații și amenajări interioare la clădirea Atelier de producție-Teatrul Tineretului Piatra Neamț”.

Art.4: Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului (teren și construcție) identificat conform planului topografic prevăzut în anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, situat în municipiul Roman, strada Veronica Micle, nr.2, județul Neamț, aflat în administrarea Consiliului Județean Neamț, în suprafață construită de 458 m.p. și teren aferent în suprafață de 1050 m.p., identificat potrivit Cărții Funciare nr.50423, nr.topo 50423, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a obiectivului de investiții „Conservarea, restaurarea și protecția clădirii Casa Celibidache în vederea valorificării patrimoniului cultural”.

Art.5: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 154

Din 20 iunie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 154.PDF