ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Investim pentru calitate și diversitate”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte depuse în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Obiectivul specific 8.3- Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Apel 2-Grupul vulnerabil:copii;

Examinând expunerea de motive nr.13.787/2019 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al  Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.23.741/2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.13.787/2019 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Centrul de zi „Luceafărul” Roman” ce urmează a fi realizat în cadrul proiectului de interes public județean „Investim pentru calitate și diversitate” în valoare totală de 1.978.079,62 lei (inclusiv TVA), din care construcții+montaj în sumă de 1.456.907,27 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 12 de luni, conform anexei nr.I.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă descrierea obiectivului de investiții prevăzut la alin.(1), conform anexei nr.I.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Casa de tip familial „Soarele” Roman” ce urmează a fi realizat în cadrul proiectului de interes public județean „Investim pentru calitate și diversitate” în valoare totală de 1.636.975,96 lei (inclusiv TVA), din care construcții+montaj în sumă de 1.115.682,51 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 12 de luni, conform anexei nr.II.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă descrierea obiectivului de investiții prevăzut la alin.(1), conform anexei nr.II.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Casa de tip familial „Luna” Roman” ce urmează a fi realizat în cadrul proiectului de interes public județean „Investim pentru calitate și diversitate” în valoare totală de 1.636.975,96 lei (inclusiv TVA), din care construcții+montaj în sumă de 1.115.682,51 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 12 de luni, conform anexei nr.III.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă descrierea obiectivului de investiții prevăzut la alin.(1), conform anexei nr.III.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană și Direcţia generală buget finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, precum și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

  

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

P.SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 159

Din 28 iunie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 159.PDF