ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiții

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/7REGIUNI și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C- Iluminat Public, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 27/2018, cu modificările și completările aduse prin Ordinul viceprim- ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 5.343/2018, ale acordurilor de parteneriat – anexele nr.1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 185/2018 privind încheierea unor Acorduri de Parteneriat pentru realizarea proiectelor ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Bulevardul Decebal- Piața Mihail Kogălniceanu- Bulevardul Traian- Strada Fermelor- zona Pietricica” și ”Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Strada Cetatea Neamțului- Strada 1 Decembrie 1918- Strada Mihai Viteazu- Strada Orhei- Piața Ștefan cel Mare- Bulevardul Republicii- Strada Mihai Eminescu- Cartier Văleni”, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.14.874/2019 al domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.19.307/2019 a Primăriei municipiului Piatra Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.14.874/2019 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, solicitările de clarificări nr.8/17.968/2019 și nr.8/17.969/2019 ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin.(7), lit.„c”, precum și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică, indicatorii tehnico-economici și descrierea sumară pentru obiectivul de investiții „Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Bulevardul Decebal- Piața Mihail Kogălniceanu- Bulevardul Traian- Strada Fermelor- zona Pietricica”,  conform anexelor nr.1-3.

Art.2: Se aprobă documentația tehnico-economică, indicatorii tehnico-economici și descrierea sumară pentru obiectivul de investiții „Extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în municipiul Piatra Neamț: Strada Cetatea Neamțului- Strada 1 Decembrie 1918- Strada Mihai Viteazu- Strada Orhei- Piața Ștefan cel Mare- Bulevardul Republicii- Strada Mihai Eminescu- Cartier Văleni”, conform anexelor nr.4-6.

Art.3: (1) Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Direcția investiții, programe și infrastructură județeană va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 162

Din 15 iulie 2019