ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitarea-consolidarea Pavilionului Oncologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”, bulevardul Traian, nr.1-3, municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.4 și art.7, alin.(1) din anexa nr.3- Programul naţional de construcţii de interes public sau social la Ordonanța Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." – S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.117/2002, astfel cum a fost aceasta modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.16/2014;

Examinând referatul de aprobare nr.15914/2019 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

În temeiul solicitării 24.883/2018 privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public și Social, Subprogramul „Unități sanitare din mediul urban” pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea-consolidarea Pavilionului Oncologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”, bulevardul Traian, nr.1-3, municipiul Piatra-Neamț, județul Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.15.914/2019 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget-finanțe, adresa nr.2472/DSLPUAO/2019 a Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A., precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin.(1), lit.„c”, alin.(5), lit.„c” și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului (imobil constituit din teren și construcție) identificat conform planului topografic prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, situat în municipiul Piatra Neamț, bulevardul Traian, nr.1-3, județul Neamț, aflat în administrarea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, în suprafață construită de 463 m.p. și teren aferent în suprafață de 3.280 m.p., identificat potrivit Cărții Funciare nr.64779, nr.topo 64779, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a obiectivului de investiții „Reabilitarea-consolidarea Pavilionului Oncologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”.

Art.2: Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.3: Se aprobă asigurarea finanțării din bugetul Județului Neamț a cheltuielilor pentru servicii și lucrări (lucrări amenajare teren, lucrări exterioare și împrejmuire, racordurile la utilități-energie electrică, apă, canal, gaz, studii, echipamente și dotări) finanțate de UAT Județul Neamț în valoare de 153.936 lei, inclusiv TVA, conform devizului- anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Art.5: Județul Neamț se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului de investiții realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani.

Art.6: (1) Direcția investiții, programe și infrastructură județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) În mod corespunzător, la data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.154/2019 privind luarea unor măsuri de realizare a unor obiective de investiții de interes public județean.

Art.7: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

P.SECRETARUL  JUDEŢULUI

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 187

Din 26 iulie 2019

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 187.PDF