ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.4, alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.17.289/2019 al domnului Laurențiu-Cristinel Dulamă, vicepreședinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.17.289/2019 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin. (3) lit. ”f”, precum și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Racordarea la rețeaua electrică pentru Casa de tip familial P+E, Târgu Neamț, str.1 Decembrie 1918, FN”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Racordarea la rețeaua publică apă-canal pentru Casa de tip familial P+E, Târgu Neamț, str.1 Decembrie 1918, FN”, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Racordarea la rețeaua publică distribuție gaze naturale pentru Casa de tip familial P+E, Târgu Neamț, str.1 Decembrie 1918, FN”, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare instalație electrică și termică” la Complexul de Servicii „Elena Doamna”, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Construire foișor pentru activități în aer liber” la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI 

 

Piatra Neamț

Nr. 194

Din 27 august 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 194.PDF