ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.184/2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitare, consolidare, reparații și amenajări interioare la Casa Iordache Cantacuzino” strada Stânjenelului, nr.27, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.4 și art.7, alin.(1) din anexa nr.3- Programul naţional de construcţii de interes public sau social la Ordonanța Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." – S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.117/2002, astfel cum a fost aceasta modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.16/2014;

Examinând referatul de aprobare nr.19.687/2019 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

În temeiul solicitării nr.8683/2017 privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public și Social, Subprogramul „Alte obiective” pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, consolidare, reparații și amenajări interioare la Casa Iordache Cantacuzino” strada Stânjenelului, nr.27, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.19.687/2019 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, adresa înregistrată sub nr.19.495/16.09.2019 a Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A., precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin.(1), lit.„c”, alin.(5), lit.„j” și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea și completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.184/2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitare, consolidare, reparații și amenajări interioare la Casa Iordache Cantacuzino” strada Stânjenelului, nr.27, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț, acesta urmând a avea conținutul:

„Art.1: Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului (imobil constituit din teren și construcție) identificat conform planului topografic prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, situat în comuna Ștefan cel Mare, strada Stânjenelului, nr.27, județul Neamț, în suprafață construită de 483 m.p. și teren aferent în suprafață de 3.413 m.p. din totalul de 81.877 m.p. înscriși în Cartea Funciară nr. 50607, nr.topo 50607 și nr. topo 50607-C8, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a obiectivului de investiții „Reabilitare, consolidare, reparații și amenajări interioare la Casa Iordache Cantacuzino”, strada Stânjenelului, nr.27, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț”.

Art.II: Se aprobă modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.184/2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitare, consolidare, reparații și amenajări interioare la Casa Iordache Cantacuzino” strada Stânjenelului, nr.27, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț, acesta urmând a avea conținutul:

Art.3: Se aprobă asigurarea finanțării din bugetul Județului Neamț a cheltuielilor pentru servicii și lucrări (lucrări amenajare teren, lucrări exterioare și împrejmuire, racordurile la utilități-energie electrică, apă, canal, gaz, studii, echipamente și dotări)”.

Art.III: (1) Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.184/2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitare, consolidare, reparații și amenajări interioare la Casa Iordache Cantacuzino” strada Stânjenelului, nr.27, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț, prin introducerea, după art.3, a unui nou articol, numerotat art.31,  acesta urmând a avea conținutul:

Art.31: Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de UAT Județul Neamț în valoare de 79.975,10 lei, fără TVA, conform devizului cuprins în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”.

(2) Anexa la prezenta hotărâre înlocuiește anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.184/2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitare, consolidare, reparații și amenajări interioare la Casa Iordache Cantacuzino” strada Stânjenelului, nr.27, comuna Ștefan cel Mare, județul Neamț.

Art.IV: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.V: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 205

Din 26 septembrie 2019

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 205.PDF