ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.196/2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.18.705/2019 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.18.705/2019 al Direcției de Management și al Direcției Generale Buget Finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173, alin.(2), lit.„c ”, art.194, art.544, alin.(1), lit.„g” și „i”, art.546, lit. „j” și „k”, precum și ale art. 196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se rectifică Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.196/2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, după cum urmează:

a.       În tabelul cuprinzând recapitulația posturilor din organigrama- anexa nr.1,

-la rubrica Total F.P.- Aparat de specialitate, în loc de „167” se va citi „169”,

-la rubrica EXECUȚIE, în loc de „141” se va citi „143”,

-la rubrica Total P.C. –Aparat de specialitate, în loc de „44” se va citi „42”,

-la rubrica EXECUȚIE, în loc de „42” se va citi „40”.

           b.   În statul de funcții- anexa nr.2, la rubrica „Total, din care”,

      -rândul „Funcții publice”, în loc de „167” se va citi „169”, 

      -rândul „Personal contractual”, în loc de „50” se va citi „48”.

Art.2: (1) Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.196/2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prevederile alin.(1) intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2019, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului Gestionarea Documentelor, Evidența Lucrărilor Consiliului Județean și Publicarea Monitorului Oficial Local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 211

Din 31 octombrie 2019