ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității Județene de Achiziții Centralizate Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.40 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.19.501/2019 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.19.501/2019 al Direcției de Management, al Direcției Juridice și Relații Internaționale și al Serviciului Achiziții Publice, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173, alin.(2), lit.„c” și ale art. 196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Unității Județene de Achiziții Centralizate Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Direcția de management și Serviciul Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 219

Din 31 octombrie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 219.PDF