ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea temelor de proiectare aferente unor obiective de investiții de interes județean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.4, alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.19.731/2019 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.33.778/2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.19.731/2019 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin. (3) lit. ”f”, precum și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități Săbăoani” – Reabilitare și modernizare clădire din cadrul proiectului „O nouă șansă”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Locuința protejată Paltin” din cadrul proiectului „O nouă șansă”, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Locuința protejată Cireșul” din cadrul proiectului „O nouă șansă”, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Centrul de zi Timișești” – Reabilitare și modernizare clădire din cadrul proiectului „ACCES la diversitate”, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Locuința protejată Tei” din cadrul proiectului „ACCES la diversitate”, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Locuința protejată Blebea” din cadrul proiectului „ACCES la diversitate”, conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Locuința protejată Zvorănești”din cadrul proiectului „ACCES la diversitate”, conform anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Locuința protejată Plăieșu” din cadrul proiectului „ACCES la diversitate”, conform anexei nr.8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Centrul de zi Pipirig” – Reabilitare și modernizare clădire din cadrul proiectului „Mobilitate fără bariere”, conform anexei nr.9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Locuința protejată Stânca” din cadrul proiectului „Mobilitate fără bariere”, conform anexei nr.10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Locuința protejată Nemțișor” din cadrul proiectului „Mobilitate fără bariere”, conform anexei nr.11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12: Se aprobă tema de proiectare aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Locuința protejată Dolia” din cadrul proiectului „Mobilitate fără bariere”, conform anexei nr.12 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.14: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 227

Din 31 octombrie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 227.PDF