ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind  modificarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.19.688/2019 al domnului Ionel Arsene, președinte al Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.19.688/2019 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173, alin. (3) lit. ”f”, precum și ale art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: (1) Se aprobă devizul general actualizat al obiectivului de investiții de interes județean „Reparație șarpantă și înlocuire învelitoare remize auto”, la Centrul Militar Județean Neamț, cu o valoare totală de 152.384,18 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în valoare de 115.843,18 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.187/2018 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean, după cum urmează:

a. Art.1 se modifică, urmând a avea conținutul:

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reparație șarpantă și înlocuire învelitoare remize auto” la Centrul Militar Județean Neamț, în valoare totală de 152.384,18 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 115.843,18 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 60 de zile, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

b. Anexa nr.1 – Documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reparație șarpantă și înlocuire învelitoare remize auto”, la Centrul Militar Județean Neamț,” la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.187/2018 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean, se modifică în mod corespunzător, prin actualizarea devizului general aprobat conform art.I, alin.(1).

Art.II: (1) Se aprobă devizul general actualizat al obiectivului de investiții de interes județean „Demolare clădire existentă și construire clădire administrativă corp C5 la Centrul Militar Județean Neamț”, cu o valoare totală de 1.926.777,53 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în valoare de 1.714.954,88 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.28/2019 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean, după cum urmează:

a. Art.1 se modifică, urmând a avea conținutul:

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Demolare clădire existentă și construire clădire administrativă corp C5 la Centrul Militar Județean Neamț”, în valoare totală de 1.926.777,53 lei (inclusiv TVA), din care construcții + montaj în sumă de 1.714.954,88 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 12  luni, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

b. Anexa nr.1 – Documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Demolare clădire existentă și construire clădire administrativă corp C5 la Centrul Militar Județean Neamț” la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.28/2019 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean, se modifică în mod corespunzător, prin actualizarea devizului general aprobat conform art.II, alin.(1).

  Art.III: (1) Se aprobă devizul general actualizat al obiectivului de investiții de interes județean „Refacere împrejmuire la Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț”, cu o valoare totală de 254.375 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în valoare de 199.315 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.217/2018 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

a. Art.4 se modifică, urmând a avea conținutul:

Art.4: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza D.A.L.I.) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Refacere împrejmuire la Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț”, în valoare totală de 254.375 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 199.315 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 7 luni, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

b. Anexa nr.4 – Documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Refacere împrejmuire la Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț” la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.217/2018 privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean, cu modificările ulterioare se modifică în mod corespunzător, prin actualizarea devizului general aprobat conform art.III, alin.(1).

Art.IV: (1) Se aprobă devizul general actualizat al obiectivului de investiții de interes județean „Construire clădire-Complex de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman” în comuna Dragomirești, cu o valoare totală de 23.467.968,50 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în valoare de 17.004.713,45 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.159/2017 privind aprobarea unei documentaţii tehnico-economice aferentă unui obiectiv de investiții de interes public județean, după cum urmează:

a. Art.1 se modifică, urmând a avea conținutul:

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (studiu de fezabilitate) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Construire clădire – Complex de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman”, în valoare totală de 23.467.968,50 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 17.004.713,45 lei (inclusiv TVA), cu o durată de realizare a investiției de 12 luni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

b. Anexa – Documentația tehnico-economică aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Construire clădire – Complex de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman” la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.159/2017 privind aprobarea unei documentaţii tehnico-economice aferentă unui obiectiv de investiții de interes public județean se modifică în mod corespunzător, prin actualizarea devizului general aprobat conform art.IV, alin.(1).

Art.V: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția generală buget finanțe vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.VI: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamț         

Nr. 231

Din 31 octombrie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 231.PDF