ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei asocieri cu Asociaţia Romii Romașcani  în vederea realizării

unei acțiuni de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.1 și 2 din  Legea nr 247/2017 pentru instituirea Zilei Minorităţilor Naţionale din România;

Examinând referatul de aprobare nr.22.002/2019 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza solicitării nr. 24/2019 a Asociaţiei Romii Romașcani;

Văzând raportul de specialitate comun nr.22.002/2019 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art.173, alin.(5), lit.„a”, „d” și „e”, alin.(7), lit.„a”, precum și ale art. 196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Asociaţia Romii Romașcani, în vederea realizării acțiunii de interes public județean „Caravana Toleranței și Ziua Minorităților Naționale”, care se va desfășura în municipiul Roman, în intervalul 10 noiembrie – 20 decembrie 2019.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunii de la alin. (1), în cuantum de 16.000 lei.

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Asociaţia Romii Romașcani, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 234

Din 31 octombrie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 234.PDF