ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind emiterea unui acord în calitate de vecin limitrof

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 612 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare art.3 din Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr.119/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.19.072/2019 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.296/2019 a Societății Comerciale Afal Com SRL, în numele și pentru beneficiarul obiectivului-Societatea Comercială Flormar Expedition S.R.L.;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 19.072/2019 al Direcției Arhitect Şef și al Direcției de management, adresa nr.5934/411/2019 a Direcției de Sănătate Publică Neamț, Certificatul de urbanism nr.331/2019 eliberat de primarul Municipiului Piatra-Neamţ, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173, alin.(1), lit.„c”, precum și ale art. 196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se  aprobă emiterea, în calitate de vecin limitrof, a acordului solicitat de Societatea Comercială Flormar Expedition SRL, necesar obținerii autorizației de construire pentru obiectivul „Construire locuințe colective P+6E, racorduri la utilități, organizare de șantier”, pe terenul adiacent proprietății publice a Județului Neamț, situat în municipiul Piatra-Neamț, str. Fundătura Pepinierei nr.5, identificat conform planului de situație prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prezentul acord se emite sub condiția ca lucrările ce se vor efectua să nu afecteze împrejmuirea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” Piatra Neamț.

Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 237

Din 31 octombrie 2019

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 237.PDF