ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

cu privire la emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Farcașa pentru anul 2020

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.118, alin.(1) și (3) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum și Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 265/2018 privind aprobarea Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2018-2022 și a Planului operațional pentru implementarea strategiei;

Examinând referatul de aprobare nr.578/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.97/2020 a Primarului Comunei Farcașa;

Văzând raportul de specialitate nr.578/2020 al Direcţiei juridice și relații internaționale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(6) lit.b) și ale art.196 alin.(1) lit. „a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se emite avizul consultativ favorabil pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Farcașa pentru anul 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 14 din 28 ianuarie 2020

Adoptată cu  32  voturi pentru

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 14.PDF