ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitării de transmitere a unui teren din domeniul public al Comunei Tazlău în domeniul public al Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Examinând referatul de aprobare nr.1.097/2020 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.1.097/2020 al Direcției de management şi al Direcției juridice și relații internaționale, scrisoarea de intenție a Fundației Umanitare Ave Maria Tazlău, adresa nr. 42.058/2019 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, precum și avizele comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„b”, art. 294 alin.(3) și (5), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: Se aprobă solicitarea de transmitere din domeniul public al Comunei Tazlău, județul Neamț, în domeniul public al Județului Neamț, a terenului aferent imobilelor (5 locuințe sociale de tip familial) proprietatea Fundației Umanitare Ave Maria Tazlău, identificat potrivit planului de amplasament și delimitare a bunurilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în scopul dezvoltării unor servicii sociale.

Art.2: Bunul imobil prevăzut la art.1 se declară ca fiind bun de interes public județean.

Art.3: Direcţia de management va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 24 din 28 ianuarie 2020

Adoptată cu  32  voturi pentru

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 24.PDF