ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                             

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.295/2018 privind încheierea unui Acord de Parteneriat pentru realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.12.092/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.12.092/2020 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, Procesul verbal nr.14.289/2020 încheiat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„b”, „c” și „e, alin.(5) lit.„i” și „m”, alin.(7) lit.„a” și „c” precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.295/2018 privind încheierea unui Acord de Parteneriat pentru realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare transport ecologic”, cu modificările și completările ulterioare, aceasta urmând să aibă forma și conținutul prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 120 din 26 iunie 2020

Adoptată cu 31 voturi ‟pentru”

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 120.PDF