ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea justificării impactului proiectului „Îmbunătățirea nivelului de trafic al DJ 156A și DJ 208G pentru accesul la rețeaua TEN-T”, asupra dezvoltării economice la nivel județean

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului „Condiții specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic”, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr.855/2020;

Examinând referatul de aprobare nr.17.204/2020 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.17.206/2020 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană, Hotărârea nr.8/2020 a Consiliului pentru Dezvoltare Regională NORD-EST privind aprobarea „Metodologiei de selecție și prioritizare a proiectelor finanțate din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020”, aplicabilă la nivelul Regiunii NORD-EST, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin. (1) lit. „b”, alin. (5) lit.„p”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă justificarea impactului proiectului „Îmbunătățirea nivelului de trafic al DJ 156A și DJ 208G pentru accesul la rețeaua TEN-T”, asupra dezvoltării economice la nivel județean, conform Studiului de oportunitate prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 156  din 10 august 2020

Adoptată cu 30 voturi ‟pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 156.PDF