ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.141/2020  privind acordarea unui mandat special

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.8 alin.(3) lit.d^2, art. 25 alin.(3), art.29 alin.(11) lit.„f” din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.13 alin. (1) lit.„b” din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.29/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 29/2021 al Direcţiei de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și al Direcției de management, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(5) lit.„m” și ale art.196, alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.141/2020  privind acordarea unui mandat special, respectiv modelul actului adițional nr.4 la Contractul nr.159/1035/2018 de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț, încheiat cu Societatea Comercială ROSSAL S.R.L. Roman, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și reprezentantul Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 14 din 28 ianuarie 2021

Adoptată cu 35 voturi ,,pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 14.PDF