ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                     

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.222/2020

privind emiterea acordului de apartamentare a unui bun imobil

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.2109/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitării nr.2484/2021 a primarului Municipiului Piatra-Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 2109/2021 al Direcției de management, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

          Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit.„c”, alin.(6) lit.„b”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.222/2020 privind emiterea acordului de apartamentare a unui bun imobil, acesta urmând a avea conținutul:

Art.1: Se emite acordul solicitat de către Municipiul Piatra-Neamț, în vederea apartamentării imobilului situat în municipiul Piatra-Neamț, str.Alexandru cel Bun, nr.12, NC 67279-C1, conform anexelor nr.1-4, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în scopul ieșirii din indiviziune.”.

Art.II: Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.222/2020 privind emiterea acordului de apartamentare a unui bun imobil, în sensul înlocuirii anexelor nr. 1a și 1b cu anexele nr.1-4 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III: Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a unei cote părți din contravaloarea serviciilor de întocmire a documentației cadastrale de apartamentare, precum și din onorariul notarial, în funcție de spațiile deținute din totalul construcției, respectiv cota de 80,5/2080,1.

Art.IV: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.V: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Dragoș Victor CHITIC

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 35 din 25 februarie 2021

Adoptată cu 34 voturi „pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 35.PDF