ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                           

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.44/2021 privind aprobarea participării Județului Neamț, în calitate de membru fondator, la înființarea ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ”

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art.1, art.4 și art.6 (1) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.7162/2021 al doamnei Mădălina-Veronica Ciubotaru, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.7162/2021 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și al Direcției generale juridice și relații internaționale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

     Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.92 alin.(2) lit.„e”, art.173 alin.(1), lit.„e, alin.(7) lit.„a” precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: (1) Se modifică art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.44/2021 privind aprobarea participării Județului Neamț, în calitate de membru fondator, la înființarea ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ”, acesta urmând a avea conținutul:

Art.2: Se aprobă modelul Statutului ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ” în forma prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.”.

(2) În mod corespunzător, anexele nr.1 și 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.44/2021 privind aprobarea participării Județului Neamț, în calitate de membru fondator, la înființarea ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ” se înlocuiesc cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.II: Se modifică art.5 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.44/2021 privind aprobarea participării Județului Neamț, în calitate de membru fondator, la înființarea ASOCIAȚIEI CLUSTER „PRODUS ÎN NEAMȚ”,, acesta urmând a avea conținutul:

Art.5: Se împuterniceşte domnul Gelu Tofan, consilier în cadrul Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, să îndeplinească procedura de dobândire a personalității juridice a asociației și înscrierea acesteia în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Piatra-Neamț.”.

Art.III: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor consiliului judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEAN

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 62 din 31 martie 2021

Adoptată cu 31 voturi ,,pentru”