ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea Scrisorii de așteptări privind activitatea și rezultatele Consiliului de Administrație și ale Directorului Companiei Județene APA SERV S.A.

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.2 pct.6 și ale art.3 pct.2 lit.„c” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Anexei 1c – Reguli generale pentru redactarea Scrisorii de așteptări la Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

  Examinând referatul de aprobare nr.11.083/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.11.083/2021 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și al Direcției generale juridice și relații internaționale, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„a”, alin.(2) lit.„d” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: Se aprobă Scrisoarea de așteptări privind activitatea și rezultatele Consiliului de Administrație și ale Directorului Companiei Județene APA SERV S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

  

 

   PREŞEDINTE

    Ionel ARSENE

 

 

                                                                                             

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 103 din 24 mai 2021

Adoptată cu 20 voturi ,,pentru” ”+ 15 ,,abțineri”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 103.PDF