ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                     

HOTĂRÂRE

 

pentru emiterea acordului privind partajarea unui bun imobil

aflat în coproprietatea Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând referatul de aprobare nr.12825/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.16.544/2021 a primarului Municipiului Piatra-Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 12825/2021 al Direcției de management, Actul de apartamentare nr.756/2021 emis de Biroul Notarial Individual Laura Andronache, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173 alin.(1) lit.„c”, alin.(6) lit.„b”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: (1) Se emite acordul solicitat de către Municipiul Piatra-Neamț, în vederea partajării imobilului situat în municipiul Piatra-Neamț, str.Alexandru cel Bun, nr.12, NC 67279-C1, conform anexelor nr.1-5, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Anexele nr.1-3 identifică spațiile ce aparțin Județului Neamț, respectiv unitățile individuale nr. 3, 13 și 15.

Art.2: Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a unei cote părți din onorariul notarial, în funcție de spațiile deținute din totalul construcției, respectiv cota de 80,5/2080,1 – suprafață utilă exclusivă. Partajul nu presupune plata nici unei sulte între părți.

Art.3:Se mandatează președintele Consiliului Județean Neamț să semneze, în numele și pentru Județul Neamț, actul notarial de partaj.

Art.4: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

  

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 124 din 14 iunie 2021

Adoptată cu 34 voturi „pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 124.PDF