ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț administrate și finanțate din bugetul Județului Neamț pentru anul 2021

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 118 alin.(1) și alin.(4) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art.3 alin.(3) lit.„b” și art. 5 alin.(5) din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum și Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 265/2018 privind aprobarea Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2018-2022 și a Planului operațional pentru implementarea strategiei

Examinând referatul de aprobare nr.17.910/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.29327/2021 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.17.910/2021 al Direcţiei generale juridice și relații internaționale, acordul membrilor Comisiei Județene privind Incluziunea Socială, înaintat prin adresa nr.6737/2021 a Instituției Prefectului- Județul Neamț, avizul nr.8/2021 al Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(5) lit.„b” și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, administrate și finanțate din bugetul Județului Neamț pentru anul 2021, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 155 din 31 august 2021

Adoptată cu 33 voturi ,,pentru”