ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.15/2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare aferente serviciilor sociale destinate copiilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.113 alin.(5) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr.27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;

 Examinând referatul de aprobare nr.17.666/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.29.047/2021 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.17.666/2021 al Direcției generale juridice și relații internaționale, Avizul Consultativ nr.7/2021 al Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(2) lit.„c” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

                                                 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.15/2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare aferente serviciilor sociale destinate copiilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a.            anexa nr.25- Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social de zi- Centrul de recuperare de zi pentru copilul cu dizabilități Piatra Neamț se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre;

b.              art.33 se modifică urmând a avea conținutul:

„Art.33: Se aprobă Procedura operațională privind admiterea în centrul de recuperare de zi, respectiv încetarea acordării serviciilor în cadrul centrului de recuperare de zi, prevăzute în anexele nr.44-45, care devin anexe la regulamentul de organizare și funcționare aprobat potrivit art.26.”.

Art.2: Direcția generală juridică și relații internaționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 156 din 31 august 2021

Adoptată cu 33 voturi „pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 156.PDF