ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                     

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special reprezentanților Județului Neamț în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Județene APA SERV S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.2 pct.10, art.3 pct.2 lit.„b”, art.3², art.29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale art.44 alin.(9) lit.„b” din Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;

Examinând referatul de aprobare nr. 20.984/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza Raportului nr. 20.982/2021 al Comisiei de selecție a administratorilor Companiei Județene APA SERV S.A.;

Văzând raportul de specialitate nr. 20.984/2021 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin(2) lit.„d” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

  HOTĂRĂŞTE:

 

           Art.1: Se aprobă lista propunerilor de candidați pentru cele 7 funcții de membru în Consiliul de Administrație al Companiei Județene APA SERV S.A., conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

            Art.2: Se acordă un mandat special reprezentanților Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Companiei Județene APA SERV S.A. să numească membrii Consiliului de Administrație al acestui agent economic, din lista aprobată potrivit art.1.

Art.3: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 179 din 03.09.2021

Adoptată cu 28 voturi „pentru”

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 179.PDF