ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru proiectul de interes județean

Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul

Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.23.577/2021 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr. 23.577/2021 al Direcției Proiecte, Achiziții și Logistică și nr.23.677/2021 al Direcției Generale Buget Finanțe, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 173  alin. (1) lit.„b”  și „c”, alin.(3) lit.„f”, alin.(5) lit„c”, precum și ale art. 196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.I: (1) Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) actualizată aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”,  conform anexei nr.1 a care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă descrierea sumară actualizată a obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”, conform anexei nr.2  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.II: În mod corespunzător, se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.203/2019 privind unele măsuri pentru proiectul de interes județean „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț, după cum urmează:

1.   Art.1 se modifică, urmând a avea conținutul:

„Art.1: Se aprobă proiectul de interes județean „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț”, în valoare totală de 15.265.419,04 lei.”.

 2. Art. 3 se modifică, urmând a avea conținutul:

„Art.3: Se aprobă contribuția proprie a Județului Neamț la realizarea proiectului prevăzut la art.1 în sumă de 4.599.616,72 lei reprezentând totalul cheltuielilor neeligibile ce vor trebui suportate, precum și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 213.316,04 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului.”.

3.   La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, se abrogă anexele 1-3 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.203/2019 privind unele măsuri pentru proiectul de interes județean „Reabilitare și modernizare Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț”.

Art.III: Direcția Proiecte, Achiziții și Logistică și Direcția Generală Buget Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor întreprinde măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.IV: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 196 din 01 octombrie 2021

Adoptată cu 33 voturi „pentru”