ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de atribuire aferentă contractului „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, din Zona 1, Județul Neamț”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.8 alin.(3) lit.„d”și „d¹”, art.10 alin.(4)-(5) și ale art.30 alin.(5) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.6 alin.(1) lit.„h”, art.8 alin.(1) și ale art.12 alin.(2)-(3) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 75/2008, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.23.650/2021 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.535/2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”;

Văzând rapoartele de specialitate nr.23.650/2021 al Direcţiei de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă și, respectiv, nr.24.827/2021 al Direcției de management, Raportul privind finalizarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare de către consultant, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit.„d”, alin.(4) lit.„a”, alin.(5) lit.„m”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Studiul de oportunitate privind fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri și operare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor-Zona 1, Județul Neamț-actualizare 2021, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă gestiunea delegată ca modalitate de gestiune a unor activități componente ale serviciului de salubrizare din unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, din zona 1, județul Neamț.

Art.3: Se aprobă documentația de atribuire aferentă contractului „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, din Zona 1, Județul Neamț”, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se acordă un mandat special reprezentantului Județului Neamț în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, să voteze, în numele Județului Neamț, pentru aprobarea documentației de atribuire, în forma aprobată conform art.3 din prezenta hotărâre.

Art.5: Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” să exercite, pe seama și în numele Județului Neamț, dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilități publice, prevăzută la art.2, respectiv să deruleze procedura de atribuire și să încheie contractul Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, din Zona 1, Județul Neamț”, cu respectarea prevederilor Statutului Asociației și a procedurilor de licitație publică prevăzute de lege.

Art.6: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 200 din 28 octombrie 2021

Adoptată cu 34 voturi ,,pentru”