ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea devizului general actualizat și luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului „Un Nou Start- Locuința protejată Mesteacăn, Locuința protejată Arinul, Locuința protejată Floare de colț și Centru de zi pentru persoane cu dizabilități Dobreni”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.29.220/2021 al domnului Dragoș-Victor Chitic, vicepreședinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.47.033/2021 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând rapoartele de specialitate nr.29.220/2021 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană și, respectiv, nr.29.778/2021 al Direcției generale buget, finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(3) lit.„f”, alin.(5) lit.„b”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:(1) Se aprobă valoarea totală actualizată estimată a obiectivului de investiții de interes județean „Centru de zi pentru persoane cu dizabilități Dobreni”, în sumă de 2.020.302,25 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 1.614.963,21 lei (inclusiv TVA) și o durată de execuție estimată de 12 luni, conform devizului general – anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții prevăzut la alin.(1), conform anexei nr.1a care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:(1) Se aprobă valoarea totală actualizată estimată a obiectivului de investiții de interes județean „Locuință protejată Arinul”, în sumă de 1.807.891,21 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 1.447.387,48 lei (inclusiv TVA) și o durată de execuție estimată de 12 luni, conform devizului general – anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții prevăzut la alin.(1), conform anexei nr.2a care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3:(1) Se aprobă valoarea totală actualizată estimată a obiectivului de investiții de interes județean „Locuință protejată Floare de colț”, în sumă de 1.807.891,21 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 1.447.387,48 lei (inclusiv TVA) și o durată de execuție estimată de 12 luni, conform devizului general – anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții prevăzut la alin.(1), conform anexei nr.3a care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4:(1) Se aprobă valoarea totală actualizată estimată a obiectivului de investiții de interes județean „Locuință protejată Mesteacăn”, în sumă de 1.807.891,21 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 1.447.387,48 lei (inclusiv TVA) și o durată de execuție estimată de 12 luni, conform devizului general – anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții prevăzut la alin.(1), conform anexei nr.4a care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă bugetul proiectului „Un Nou Start- Locuința protejată Mesteacăn, Locuința protejată Arinul, Locuința protejată Floare de colț și Centru de zi pentru persoane cu dizabilități Dobreni”, în valoare totală de 7.443.382,79 lei, din care construcții-montaj în sumă de 5.898.538,26 lei.

Art.6: Se aprobă asigurarea în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a contribuției proprii în cadrul proiectului „Un Nou Start- Locuința protejată Mesteacăn, Locuința protejată Arinul, Locuința protejată Floare de colț și Centru de zi pentru persoane cu dizabilități Dobreni”, în cuantum de 5.551.188,79 lei.

Art.7:(1) Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.56/2019 privind luarea unor măsuri în vederea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț în proiectul „Un nou start” și Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.133/2020 privind luarea unor măsuri pentru implementarea proiectului Un nou start- Locuința protejată Mesteacăn, Locuința protejată Arinul, Locuința protejată Floare de colț și Centru de zi pentru persoane cu dizabilități Dobreni.

(3) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

Art.8:Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 232 din 14.12.2021

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                              Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 35                                                Voturi „împotrivă” 0

Nr.total al aleșilor județeni absenți 0                                                     Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1

Anexe

  • anexe la HCJ nr. 232.PDF