ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.2.789/2022 al doamnei Mădălina-Veronica Ciubotaru, vicepreședinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.2.789/2022 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană și nr.2.819/2022 al Direcției generale buget, finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art. 173 alin. (1) lit. „b”, alin.(3) lit.„f”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare, consolidare, reparații și amenajări interioare la Casa Iordache Cantacuzino”, cu o valoare estimată de 4.226.022,11 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 3.314.800,10 lei (inclusiv TVA) și o durată de execuție estimată de 12 luni calendaristice, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Amenajare spațiu de joacă pentru copii” – Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman, cu o valoare estimată de 276.540,693 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 209.862,081 lei (inclusiv TVA) și o durată de execuție estimată de 6 luni calendaristice, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Stație de pompieri și SMURD Târgu-Neamț”, cu o valoare estimată de 7.771.870,06 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 6.591.955,02 lei (inclusiv TVA) și o durată de execuție estimată de 12 luni calendaristice, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Atelier protejat -Dragomirești”, cu o valoare estimată de 6.220.032,47 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 5.064.154,48 lei (inclusiv TVA) și o durată de execuție estimată de 24 luni calendaristice, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza SF) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Complex de locuințe protejate- Dragomirești”, cu o valoare estimată de 6.874.904,42 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 5.290.941,11 lei (inclusiv TVA) și o durată de execuție estimată de 24 luni calendaristice, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț

Nr. 29 din 03.02.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                               Voturi „pentru” 29

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 33                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 2                                                     Abțineri 4

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0