ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                  

HOTĂRÂRE

 

privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor bunuri aparținând patrimoniului privat al Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.33 din Legea nr.502/2004 privind asociaţiile pensionarilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.22 și art.23 din Legea nr.62/2011 a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.5.721/2022 al domnului Dragoș-Victor Chitic, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza solicitărilor nr.8.891/2022 a Casei Naționale de Pensii Publice-Casa Județeană de Pensii Neamț, nr.3392429/2022 a Jandarmeriei Române- Inspectoratul de Jandarmi Județean „General de brigadă Constantin Stavăr” Neamț, 110/2022 a Uniunii Generale a Pensionarilor din România- Filiala Roman, nr.408/2022 a Sindicatului Liber Petrotub Roman, nr.3/2022 a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”- Filiala Neamț- Subfiliala Roman, nr.85/2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” și nr.488/2022 a Clubului Sportiv Municipal Roman;

Văzând rapoartele de specialitate nr.5.721/2022 al Direcției de management, respectiv nr.6.898/2022 al Direcției generale juridice și relații internaționale, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.108 lit.„d”, ale art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(4) lit.„b”, art.297, art.362 alin.(3) coroborate cu cele ale art.349 – 353, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: (1) Se aprobă transmiterea în folosința gratuită a Casei Naționale de Pensii Publice-Casa Județeană de Pensii Neamț, pe o durată de 5 ani, a bunurilor imobile, proprietate publică a Județului Neamț, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.1a care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă conținutul Protocolului de dare în folosință gratuită a bunurilor prevăzute la alin.(1), respectiv drepturile și obligațiile părților, respectiv termenul la care se va realiza predarea-primirea materială a bunurilor, obligațiile instituției de utilitate publică beneficiare, entitatea care suportă cheltuielile de întreținere, modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiuni, conform anexei nr.1b care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă transmiterea în folosința gratuită a Jandarmeriei Române- Inspectoratul de Jandarmi Județean „General de brigadă Constantin Stavăr” Neamț, pe o durată de 5 ani, a bunurilor imobile, proprietate publică a Județului Neamț, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.2a care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă conținutul Protocolului de dare în folosință gratuită a bunurilor prevăzute la alin.(1), respectiv drepturile și obligațiile părților, respectiv termenul la care se va realiza predarea-primirea materială a bunurilor, obligațiile instituției de utilitate publică beneficiare, entitatea care suportă cheltuielile de întreținere, modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiuni, conform anexei nr.2b care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: (1) Se aprobă transmiterea în folosința gratuită a Uniunii Generale a Pensionarilor din România- Filiala Roman, pe o durată de 5 ani, a bunurilor imobile, proprietate publică a Județului Neamț, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.3a care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

(2) Se aprobă conținutul Protocolului de dare în folosință gratuită a bunurilor prevăzute la alin.(1), respectiv drepturile și obligațiile părților, respectiv termenul la care se va realiza predarea-primirea materială a bunurilor, entitatea care suportă cheltuielile de întreținere, modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiuni, conform anexei nr.3b care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: (1) Se aprobă transmiterea în folosința gratuită a Sindicatului Liber Petrotub Roman, pe o durată de 5 ani, a bunurilor imobile, proprietate publică a Județului Neamț, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.4a care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă conținutul Protocolului de dare în folosință gratuită a bunurilor prevăzute la alin.(1), respectiv drepturile și obligațiile părților, respectiv termenul la care se va realiza predarea-primirea materială a bunurilor, entitatea care suportă cheltuielile de întreținere, modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiuni, conform anexei nr.4b care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: (1) Se aprobă transmiterea în folosința gratuită a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”- Filiala Neamț- Subfiliala Roman, pe o durată de 5 ani, a bunurilor imobile, proprietate publică a Județului Neamț, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.5a care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă conținutul Protocolului de dare în folosință gratuită a bunurilor prevăzute la alin.(1), respectiv drepturile și obligațiile părților, respectiv termenul la care se va realiza predarea-primirea materială a bunurilor, entitatea care suportă cheltuielile de întreținere, modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiuni, conform anexei nr.5b care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: (1) Se aprobă transmiterea în folosința gratuită a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, pe o durată de 5 ani, a bunurilor imobile, proprietate publică a Județului Neamț, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.6a care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă conținutul Protocolului de dare în folosință gratuită a bunurilor prevăzute la alin.(1), respectiv drepturile și obligațiile părților, respectiv termenul la care se va realiza predarea-primirea materială a bunurilor, obligațiile instituției de utilitate publică beneficiare, entitatea care suportă cheltuielile de întreținere, modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiuni, conform anexei nr.6b care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: (1) Se aprobă transmiterea în folosința gratuită a Clubului Sportiv Municipal Roman, pe o durată de 5 ani, a bunurilor imobile, proprietate publică a Județului Neamț, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.7a care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă conținutul Protocolului de dare în folosință gratuită a bunurilor prevăzute la alin.(1), respectiv drepturile și obligațiile părților, respectiv termenul la care se va realiza predarea-primirea materială a bunurilor, obligațiile instituției de utilitate publică beneficiare, entitatea care suportă cheltuielile de întreținere, modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiuni, conform anexei nr.7b care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8:Direcţia de management va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.9: Prezenta hotărâre devine obligatorie începând cu data de 1 aprilie 2022, dată până la care se vor încheia protocoalele de dare în folosință gratuită.

Art.10: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

                                                      

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamț                                                                

Nr. 67 din 29.03.2022

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                     Voturi „pentru” 30

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 30                                                       Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 5                                                           Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 67.PDF