ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                      

HOTĂRÂRE

 

privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unor bunuri imobile (terenuri) aparținând patrimoniului public al Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile 874 alin.(1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.11.902/2022 al domnului Dragoș-Victor Chitic, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit la solicitarea nr. 3.945/2022 a Primarului comunei Doljești;

Văzând rapoartele de specialitate nr.11.902/2022 al Direcției de management și nr.13.421/2022 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, adresa nr.4.477/2022 a Primarului comunei Doljești, Hotărârile Consiliului Local al Comunei Doljești nr.39 și 43/2022, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.108 lit.„d”, ale art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(4) lit.„a”, alin.(5) lit.„l” și „o”, art.349 – 351, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către Comuna Doljești, pe perioadă determinată, respectiv pe perioada realizării obiectivului de investiții „Realizarea infrastructurii pentru piste de biciclete în comuna Doljești, județul Neamț”, a unor bunuri imobile (terenuri) aflate în proprietate publică a Județului Neamț, în suprafață cumulată de 5.420 mp din totalul de 115.671 mp teren aferent a două imobile – sectoare de drum județean, și anume:

a.           suprafața de 2.320 mp teren, categoria drum (tronson I), zonă de siguranță a DJ 207K, intravilan sat Buruienești, respectiv un culoar de 1,00 metru lățime, atât pe partea dreaptă a drumului cât și pe partea stângă a acestuia, de la km.4+450 până la km.5+610, inclus în NC 55707/UAT Doljești;

b.          suprafața de 3.100 mp teren, categoria drum (tronson II), zonă de siguranță a DJ 207K, intravilan sat Doljești, respectiv un culoar de 1,00 metru lățime, atât pe partea dreaptă a drumului cât și pe partea stângă a acestuia, de la km.7+680 până la km.9+230, inclus în NC 55366/UAT Doljești.

Art.2: Drepturile și obligațiile părților, respectiv termenul la care se va realiza predarea-primirea materială a bunurilor, obligațiile instituției de utilitate publică beneficiară, entitatea care suportă cheltuielile de întreținere, modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiuni, etc, sunt prevăzute în Protocolul de transmitere în folosință gratuită, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, document ce se va încheia în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.3:Direcţia de management și Direcția investiții, programe și infrastructură județeană vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Dragoș-Victor CHITIC

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 131 din 16.05.2022

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 34                                              Voturi „pentru” 31

Nr. total al aleșilor județeni prezenți 31                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți 3                                                     Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0