ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind transmiterea în folosință gratuită, pe perioadă determinată, a unui bun imobil (teren) aparținând patrimoniului public al Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art. 874 alin.(1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.12.498/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit la solicitarea nr. 25.863/2022 a Primarului municipiului Roman;

Văzând rapoartele de specialitate nr.12.498/2022 al Direcției de management și nr.13.312/2022 al Direcției de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Roman nr.106/2022, adresa nr.119334/CM/2021 a Ministerului Fondurilor Europene- Direcția generală programe europene infrastructură mare, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.108 lit.„d”, ale art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(4) lit.„a”, alin.(5) lit.„l”, art.349 – 351, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă transmiterea în folosința gratuită a Municipiului Roman, pe perioadă determinată, respectiv pe perioada reabilitării și modernizării traseului de drum care tranzitează Artera ocolitoare Roman-Est, proiect propus pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, a unui bun imobil (teren) aflat în proprietate publică a Județului Neamț, cu datele de identificare prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Drepturile și obligațiile părților, respectiv termenul la care se va realiza predarea-primirea materială a bunurilor, obligațiile instituției de utilitate publică beneficiară, entitatea care suportă cheltuielile de întreținere, modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiuni, etc, sunt prevăzute în Protocolul de transmitere în folosință gratuită, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, document ce se va încheia în termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.3: Direcţia de management și Direcția de dezvoltare turistică, mediu și guvernanță corporativă vor întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                             

Nr. 138 din 31.05.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  34                                               Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                     Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

Anexe

  • anexe la HCJ nr. 138.pdf