ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                       

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea proiectului „Creșterea gradului de utilizare a transportului public în Zona Urbană Funcțională prin implementarea unui sistem de transport public integrat la nivelul acestuia (sistem ticketing, stații de transport public inteligente, platformă de informare a utilizatorilor transportului public)”, a cheltuielilor aferente și a încheierii unui Acord de parteneriat cu UAT Municipiul Piatra Neamț

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr.999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local;

Examinând referatul de aprobare nr.14.533/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.14.533/2022 al Direcţiei proiecte, achiziții și logistică și nr.14.632/2022 al Direcției generale buget, finanțe, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

     Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) –(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art. 173 alin. (1) lit. „b”, alin.(5) lit.„m”, alin.(7), lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă participarea ca partener 2, a Județului Neamț, prin Consiliul Judeţean Neamţ, în parteneriat cu Municipiul Piatra-Neamț, prin Consiliul Local al Municipiului Piatra-Neamț, lider de parteneriat, în cadrul proiectului „Creșterea gradului de utilizare a transportului public în Zona Urbană Funcțională prin implementarea unui sistem de transport public integrat la nivelul acestuia (sistem ticketing, stații de transport public inteligente, platformă de informare a utilizatorilor transportului public)”, în vederea obținerii finanțării nerambursabile prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C10 – Fondul local, Investiția I.1- Mobilitate urbană durabilă, Subinvestiția I.1.2.- Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC și a implementării proiectului, în parteneriat cu UAT Municipiul Piatra Neamț.

(2) Se aprobă Acordul de parteneriat ce va fi încheiat între Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț (partener 2) și Municipiul Piatra Neamț, prin Consiliul Local al Municipiului Piatra-Neamț (lider de parteneriat), în vederea realizării în comun a proiectului „Creșterea gradului de utilizare a transportului public în Zona Urbană Funcțională prin implementarea unui sistem de transport public integrat la nivelul acestuia (sistem ticketing, stații de transport public inteligente, platformă de informare a utilizatorilor transportului public)”, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea gradului de utilizare a transportului public în Zona Urbană Funcțională prin implementarea unui sistem de transport public integrat la nivelul acestuia (sistem ticketing, stații de transport public inteligente, platformă de informare a utilizatorilor transportului public)”, în cuantum de 5.291.902,50 lei fără TVA, ce reprezintă cheltuieli eligibile asigurate din Planul Național de Redresare și Reziliență, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile  în valoare de 1.005.461,48 lei, cheltuieli asigurate din bugetul de stat.

 (2) Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a sumelor reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Creșterea gradului de utilizare a transportului public în Zona Urbană Funcțională prin implementarea unui sistem de transport public integrat la nivelul acestuia (sistem ticketing, stații de transport public inteligente, platformă de informare a utilizatorilor transportului public)”, pentru realizarea acestuia în condiții optime, proporțional cu contribuția Județului Neamţ la valoarea cheltuielilor eligibile, în acord cu specificațiile stabilite în cadrul Acordului de parteneriat.

Art.3: (1) Se aprobă Nota de fundamentare a investiției privind proiectul „Creșterea gradului de utilizare a transportului public în Zona Urbană Funcțională prin implementarea unui sistem de transport public integrat la nivelul acestuia (sistem ticketing, stații de transport public inteligente, platformă de informare a utilizatorilor transportului public)”, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă Descrierea sumară a investiției privind proiectul „Creșterea gradului de utilizare a transportului public în Zona Urbană Funcțională prin implementarea unui sistem de transport public integrat la nivelul acestuia (sistem ticketing, stații de transport public inteligente, platformă de informare a utilizatorilor transportului public)”, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia proiecte, achiziții și logistică va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 149 din 31.05.2022

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  34                                               Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                                                 Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                     Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 149.pdf