ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea devizului general actualizat (faza Studiu de fezabilitate revizuit), a Notei de fundamentare privind achiziția de echipamente și aparatură medicală, a proiectului de interes județean și a cheltuielilor legate de proiect, pentru obiectivul de investiții „Construire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, județul Neamț”, cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului sănătății nr. 3474/2022 privind aprobarea Ghidului de finanţare pentru beneficiarii preselectaţi în cadrul apelului de proiecte competitiv – cod apel: MS-0212, pilonul V: Sănătate şi rezilienţă instituţională, componenta 12: Sănătate, investiţia: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice, investiţia specifică: I2.1 – Infrastructură spitalicească publică nouă şi investiţia specifică: I2.2 – Echipamente şi aparatură medicală, aferent Planului naţional de redresare şi rezilienţă;

Examinând referatul de aprobare nr.33.710/2022 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rapoartele de specialitate nr.33.710/2022 al Direcţiei proiecte, achiziții și logistică, nr.33.783/2022 al Direcției generale buget, finanțe și nr.33.787/2022 al Direcției de investiții, programe și infrastructură județeană,  precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art.173 alin. (1) lit. „b” și „d”, alin.3 lit.„f”, alin.(5) lit.„c”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă devizul general actualizat – faza Studiu de fezabilitate revizuit, pentru obiectivul de investiții de interes public județeanConstruire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, județul Neamț”, cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare, cu o valoare totală estimativă de 1.162.357.845,29 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2: Se aprobă Nota de fundamentare privind achiziția de echipamente și aparatură medicală pentru obiectivul de investiții de interes public județeanConstruire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, județul Neamț”, cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare, cu o valoare totală estimativă de 518.165.032,00 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: (1) Se aprobă proiectul Construire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, județul Neamț”, cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare, în vederea depunerii acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C12 – Sănătate – Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice – apelul de proiecte competitiv cu beneficiari preselectați – COD APEL: MS-0212.

(2) Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la alin.(1) în cuantum de 1.680.522.877,29 lei, inclusiv TVA.

Art.4: Se aprobă alocarea din bugetul propriu al Județului Neamț a sumei de 424.016.469,81 lei, în conformitate cu prevederile din Ghidul de finanțare cap.2.4.Valori maxime ale unui obiectiv de investiții în proiect.

Art.5: (1) Se aprobă asigurarea din bugetul propriu al Județului Neamț a sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului Construire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, județul Neamț”, cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare, pentru implementarea proiectului în condiții optime.

(2) Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării.

Art.6: Se aprobă Cererea de finanțare a proiectului Construire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, județul Neamț”, cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare, prevăzută în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) În mod corespunzător, pe data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, se modifică Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.251/2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici revizuiți pentru obiectivul de investiții „Construire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, județul Neamț”, cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare.

(3) Direcţia proiecte, achiziții și logistică va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.8: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 284 din 08.12.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                       Voturi „pentru”  35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                         Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                             Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0