ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2022-2031 și a Planului operațional pentru implementarea strategiei

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile art.112 alin.(3) lit.„a”, art.114 alin.(1) lit.„a”, art.117 alin.(1) și (2) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare

Examinând referatul de aprobare nr.33.395/2022 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr.50.842/2022 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.33.395/2022 al Direcţiei generale juridice și relații internaționale, avizul nr.13.217/2022 al Comisiei Județene privind Incluziunea Socială, avizul consultativ nr.19/2022 al Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”-„ee”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.173 alin.(5) lit.„b” și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2022-2031, prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Planul operațional pentru implementarea Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2022-2031, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință publică.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 294 din 21.12.2022

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                                        Voturi „pentru” 34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți   35                                                        Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți      0                                                         Abțineri 0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1