ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind luarea unor măsuri tranzitorii în ceea ce privește o serie de bunuri imobile aflate în proprietatea Județului Neamț

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.874 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.165/2023 al domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț

Văzând raportul de specialitate nr.165/2023 al Direcției de management, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb” – „ee”, art.139 alin.(1) – (3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3),  art.108 lit.„d”, art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(5) lit.„b”, precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă darea în folosința gratuită a Complexului Rezidențial de Servicii Sociale Războieni a bunurilor proprietatea Județului Neamț, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pe perioadă determinată, respectiv până la atestarea acestora ca făcând parte din domeniul public al Județului Neamț și darea lor în administrare.

(2)  Drepturile și obligațiile părților, respectiv termenul în care se va realiza predarea-primirea materială a bunului, obligațiile instituției de utilitate publică beneficiare, entitatea care suportă cheltuielile de întreținere, modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiuni, etc., sunt prevăzute în Protocolul de transmitere în folosință gratuită, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, document ce se va încheia în termen de 15 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.2: În mod corespunzător, se completează anexa nr.4 – Situația bunurilor aflate în proprietatea Județului Neamț pentru care procedura de atestare a acestora ca aparținând domeniului public este în curs de desfășurare la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.69/2022 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Judeţului Neamţ.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie la data aducerii la cunoștință publică.

(2) Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va întreprinde măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

p.SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

DIRECTOR GENERAL

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

 

 

Piatra Neamț                                                                                 

Nr. 7 din 02.02.2023

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                                            Voturi „pentru”  34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                              Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                  Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  1

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 7.PDF