ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

 

privind transmiterea în folosință gratuită, către Municipiul Piatra Neamț, pe perioadă determinată, a unor bunuri aflate în proprietatea Județului Neamț

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art.874 alin.(1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr.3.623/2023 al domnului Ion Asaftei, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, întocmit în baza solicitării nr.2.835/2023 a primarului Municipiului Piatra-Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.3.623/2023 al Direcției de management, Hotărârea Consiliului local al Municipiului Piatra Neamț nr.18/2023 privind aprobarea solicitării de dare în folosință gratuită către municipiul Piatra Neamț a unor bunuri imobile situate în Municipiul Piatra Neamț, str.Gavril Galinescu nr.11, proprietatea privată a Județului Neamț, pe o perioadă de un an, în vederea asigurării continuității procesului de învățământ preuniversitar ca serviciu de interes public, prin relocarea activității Școlii Gimnaziale nr.5 și a Școlii Gimnaziale nr.8, precum și avizele comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art.5 lit.„bb”- „ee”, lit.„i”, art.139 alin.(1)–(3), art.182 alin.(4), art.228 alin.(3), art.108 lit.„d”, ale art.173 alin.(1) lit.„c”, alin.(4) lit.„b”, art.297, art.362 alin.(2) și (3), precum și ale art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: (1) Se aprobă transmiterea în folosința gratuită a Municipiului Piatra Neamț, în scopul asigurării spațiilor necesare funcționării temporare a Școlii Gimnaziale nr.5 și a Școlii Gimnaziale nr.8, pe perioadă determinată de un an, care curge de la data semnării de către ambele părți a protocolului de transmitere în folosință gratuită, a bunurilor proprietate privată a Județului Neamț având datele de identificare prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)  Drepturile și obligațiile părților, respectiv termenul în care se va realiza predarea-primirea materială a bunurilor, obligațiile instituției de utilitate publică beneficiară, entitatea care suportă cheltuielile de întreținere, modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiuni, etc., sunt prevăzute în Protocolul de transmitere în folosință gratuită, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, document ce se va încheia în termen de 10 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia de management va lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3:Secretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

p.SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

DIRECTOR GENERAL

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 29 din 10.02.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție  35                           Voturi „pentru”  34

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  34                             Voturi „împotrivă”  0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  1                                 Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot  0

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 29.PDF