ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții de interes județean „Înlocuire suprafață teren de sport” la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.l907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând referatul de aprobare nr. 3068/2023 al domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmit în baza adresei nr. 142/2023 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roman;

Văzând raportul de specialitate nr. 3068/2023 al Direcției de Investiții, Programe și Infrastructură Județeană, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ

În temeiul dispoziţiilor art. 5 lit. „bb”- „ee”, art.139 alin. (1) – (3), art.182 alin.(4), art.173 alin. (1) lit. „b” și alin. (3) lit. „f”, art. 228 alin. (3), precum și ale art.l196 alin.l(1) lit.l„a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.l57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții de interes public județean „Înlocuire suprafață teren de sport” la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman, cu o valoare estimată de 332.159,82 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 273.699,82 lei (inclusiv TVA), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data comunicării.

(2) Direcţia de Investiții, Programe și Infrastructură Județeană va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3:lSecretarul general al judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și publicarea monitorului oficial local.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL GENERAL AL  JUDEȚULUI

Daniela  SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 49 din 23.02.2023

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.

Nr. total al aleșilor județeni în funcție 35                                               Voturi „pentru” 35

Nr. total al aleșilor județeni prezenți  35                                                Voturi „împotrivă” 0

Nr. total al aleșilor județeni absenți  0                                                    Abțineri  0

Nr. total al aleșilor județeni care nu participă la dezbatere și la vot 0

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 49.PDF